Skip to content

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

DYSGU MWY AM Y GCC

 • Cefndir
  yr GCC
 • Ein
  haelodau
 • Rheoli
  categorïau

Yn 2010, sefydlwyd y Bwrdd Effeithlonrwydd ac Arloesi i ystyried sut y gallai’r sector cyhoeddus wella gwasanaethau er gwaethaf y gostyngiad yn eu cyllidebau.

Cytunodd y Bwrdd fod angen trosolwg cywir arno o gaffael yn y sector cyhoeddus, ac roedd am gael opsiynau i sicrhau mwy o effeithlonrwydd ac arbedion.

Sefydlodd Fwrdd Caffael ar wahân a gomisiynodd dasglu i gynnal adolygiad ac i nodi syniadau a chysyniadau i’r Bwrdd eu hystyried. Roedd yr adroddiad ‘Prynu Doethach mewn Cyfnod Mwy Anodd’ yn amlinellu’r casgliadau a’r argymhellion.

Un o argymhellion yr adroddiad hwn oedd y gellid datblygu Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a fyddai’n gyfrifol am sicrhau mai dim ond unwaith i Gymru y prynir nwyddau cyffredin ac ailadroddus.

Ym Mai 2011, disodlwyd y Bwrdd Effeithlonrwydd ac Arloesi gan Grŵp Arwain y Gwasanaeth Cyhoeddus, a fyddai’n rhoi arweiniad cenedlaethol ar ddiwygio’r gwasanaeth cyhoeddus a chydweithredu, ac yn ceisio cyflymu’r gwaith o wella gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Cyhoeddwyd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) i Gymru gan y Gweinidogion ar 12 Mawrth 2013. Ei gylch gwaith yw sicrhau nwyddau a gwasanaethau sy’n werth rhyw £1bn o ran gwariant cyffredin ac ailadroddus. Mae hyn yn cyfateb i 20% - 30% o wariant sector cyhoeddus Cymru.

Rhagor o wybodaeth yma

Mae sefydliadau sector cyhoeddus ledled Cymru wedi’u gwahodd i ymuno â’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol. Y cynnig yw y bydd yr GCC yn gallu sicrhau’r bargeinion gorau ar wariant cyffredin ac ailadroddus yn gyfnewid am ymrwymiad gan sefydliadau sector cyhoeddus i brynu trwy ei gontractau a’i fframweithiau.

Mae’r holl awdurdodau lleol, y GIG, holl sefydliadau addysg bellach ac uwch Cymru, pedwar gwasanaeth heddlu Cymru, tri gwasanaeth tân Cymru, naw corff a noddir gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol wedi cytuno i brynu nwyddau a gwasanaethau sydd yng nghwmpas yr GCC.

Rhagor o wybodaeth yma

Effeithlonrwydd trwy gydweithredu yw un o egwyddorion pennaf yr GCC.

Mae enghreifftiau da o gydweithredu eisoes i’w gweld yng nghaffael y sector cyhoeddus yng Nghymru, ond mae’r cydweithredu hwn wedi tueddu i ganolbwyntio ar yr hyn a brynir yn hytrach nag ar sut y’i prynir..

I wireddu’r holl fanteision posibl, mae angen i’r strategaethau a ddefnyddir symud y tu hwnt i fanteisio ar faint yn unig. Mae hyn yn cyd-fynd ag egwyddorion sylfaenol rheoli categorïau.

Mae gwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar hyn o bryd wedi’i rannu’n chwe phrif gategori:

 • TGCh
 • Gwasanaethau proffesiynol
 • Gwasanaethau corfforaethol a chymorth busnes
 • Adeiladu a rheoli cyfleusterau
 • Gwasanaethau pobl a chyfleustodau
 • Fflyd a thrafnidiaeth.

Mae trefnu adnoddau ein timau caffael gan ddefnyddio dull rheoli categorïau yn caniatáu inni fanteisio i’r eithaf ar benderfyniadau prynu drwy ganolbwyntio ar anghenion trwch y sefydliadau sy’n gwsmeriaid a marchnadoedd cyflenwi allanol.

Dull strategol ydyw sy’n canolbwyntio ar y rhan helaethaf o wariant sefydliadau. O’i ddefnyddio’n effeithiol gall y canlyniadau fod yn well o lawer nag yn achos trafodaethau prynu gweithrediadol traddodiadol.

Rhagor o wybodaeth yma
 • Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau
 • Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes
 • Fflyd a Thrafnidaeth Fflyd a Thrafnidaeth
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Gwasanaethau Pobl a Chyfleustodau Gwasanaethau Pobl a Chyfleustodau
 • Gwasanaethau Proffesiynol Gwasanaethau Proffesiynol
 • Gweld ein categorïau caffael

NEWYDDION

Dolenni perthnas ol

Rhestr lawn o’r chwech categori caffael sydd gennym yn yr GCC
Manylion contractau a fframweithiau sydd ar waith yn awr neu a fydd ar waith yn y dyfodol